BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-12-22T09:04:29Z Nội dung hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là hàm FIND, một hàm thuộc trong nhóm Hàm Xử Lý Dữ Liệu . Để biết được các sử...

Hàm FIND Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Nội dung hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là hàm FIND, một hàm thuộc trong nhóm Hàm Xử Lý Dữ Liệu. Để biết được các sử dụng, ý nghĩa và ứng dụng của hàm này như thế nào, mời các bạn cùng xem ở bên dưới nhé.

Công dụng của hàm Find là tìm vị trí của một chuỗi, ký tự nằm trong một chuỗi cho trước.

Cấu trúc hàm như sau:

=FIND(find_text,within_text,start_num)

Trong đó:

- Find_text: Là chuỗi hoặc ký tự cần tìm vị trí.

- Within_text: Là chuỗi chứa chuỗi hoặc ký tự cần tìm.

- Start_num: Vị trí bắt đầu trong chuỗi Within_text để tìm kiếm, nếu để trống thì mặc định sẽ là 1.

Mời các bạn xem ví dụ cụ thể các trường hợp sử dụng hàm Find như sau:

Mình có một chuỗi có tên là "BlogExcel.Com", bây giờ mình sẽ tìm vị trí chữ "E" trong chuỗi đó. Và sẽ sử dụng công thức là =FIND("E";A1)


Kết quả trả về vị trí chữ "E" sẽ là số 5, các bạn chú ý ở đây có hai chữ "E" nhưng hàm sẽ trả về vị trí của chữ "E" đầu tiên nhé.


Cũng tương tự mình tìm vị trí chữ "E" trong chuỗi "Blog Excel".


Và kết quả sẽ là 6, nghĩa là hàm tính luôn khoảng trắng sẽ tính là một vị trí.


Cuối cùng mình sẽ thử trường hợp tìm vị trí của chuỗi "Blog Excel" trong chuỗi "I Love You".


Kết quả trả về là #VALUE! nghĩa là không có chuỗi "Blog Excel" bên trong chuỗi "I Love You".


Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn xong hàm Find. Chúc các bạn nhanh chóng làm chủ được hàm này.
5 BlogExcel.Com: Hàm FIND Trong Excel Nội dung hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là hàm FIND, một hàm thuộc trong nhóm Hàm Xử Lý Dữ Liệu . Để biết được các sử...

Bài Mới Nhất: