BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-15T09:57:06Z Để sử dụng hàm trong Excel một cách hiệu quả ngoài thời gian luyện tập ra thì các bạn cũng phải biết nhiều về các lỗi cơ bản khi sử dụng...

Lỗi Cơ Bản Khi Sử Dụng Hàm Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Để sử dụng hàm trong Excel một cách hiệu quả ngoài thời gian luyện tập ra thì các bạn cũng phải biết nhiều về các lỗi cơ bản khi sử dụng hàm.

Mình sẽ giới thiệu một vài lỗi cơ bản nhất khi sử dụng hàm trong Excel để các bạn dễ dàng khắc phục khi gặp.
1. Lỗi Độ Rộng: # # # # #
* Cột thiếu độ rộng. Kéo cột dài ra phù hợp.
* Nhập giá trị ngày tháng, thời gian là số âm.
2. Lỗi Giá Trị: #VALUE! 
* Nhập vào công thức là một chuỗi trong khi hàm yêu cầu là một số hoặc một giá trị logic.
* Đang nhập hoặc chỉnh sửa một thành phần công thức mà nhấn enter.
* Nhập quá nhiều tham số cho một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số. VD: LEFT(A2:A5).
3. Lỗi Chia Cho 0: #DIV/0!
* Nhập vào công thức số chia là số 0. VD: MOD(10;0).
* Số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống.
4. Lỗi Sai Tên: #NAME!
* Dùng những hàm không thường trực trong Excel như: EDATE, EOMONTH…Muốn dùng những hàm này cần vào Menu – Tools – Add-in, đánh dấu tiện ích Analysis ToolPak.
* Nhập sai tên một hàm số.
* Dùng ký tự không được phép trong công thức.
* Nhập một chuỗi hoặc ký tự trong công thức mà không dùng dấu nháy " ".
* Không có dấu hai chấm : trong dãy địa chỉ ô trong công thức.
5. Lỗi Dữ Liệu: #N/A
* Giá trị trả về không tương thích từ các hàm dò tìm như VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH.
6. Lỗi Sai Vùng Tham Chiếu: #REF!
* Xóa những ô đang được tham chiếu bởi công thức.
* Liên kết hoặc tham chiếu đến một ứng dụng không chạy được.
7. Lỗi Dữ Liệu Kiểu Số: #NUM!
* Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử dụng đối số là dữ liệu kiểu số.
* Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về.
* Dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel.
8. Lỗi Dữ Liệu Rỗng: #NULL!
* Dùng một dãy toán tử không phù hợp.
* Dùng một mảng không có phân cách.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Lỗi Cơ Bản Khi Sử Dụng Hàm Trong Excel Để sử dụng hàm trong Excel một cách hiệu quả ngoài thời gian luyện tập ra thì các bạn cũng phải biết nhiều về các lỗi cơ bản khi sử dụng...

Bài Mới Nhất: