BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-19T07:07:28Z Một trong những hàm thường xuyên được sử dụng trong chuỗi các hàm xử lý văn bản và dữ liệu. Hàm SUBSTITUTE là một hàm rất hay. Hôm nay m...

Hàm SUBSTITUTE Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Một trong những hàm thường xuyên được sử dụng trong chuỗi các hàm xử lý văn bản và dữ liệu. Hàm SUBSTITUTE là một hàm rất hay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn công dụng và cách sử dụng hàm này.

1. Công Dụng.
Thay thế một chuỗi cụ thể bên trong một chuỗi bằng một chuổi được chỉ định khác. 
2. Công Thức.

=SUBSTITUTE(Text,Old_text,New_text,Instance_num)

Trong đó:
* Text: Chuỗi văn bản cần thay thế nội dung.
* Old_text: Nội dung bên trong chuỗi Text cần thay thế.
* New_text: Chuỗi văn bản mới cần thay thế chuỗi văn bản cũ.
* Instance_num: Chỉ định thay thế ở lần mà tìm thấy chuỗi Old_text trong chuỗi Text. Nếu bỏ qua thì sẽ thay thế tất cả các Old_text được tìm thấy trong chuỗi Text.
3. Ví Dụ.
Các bạn xem ví dụ cụ thể ở hình này. 
Ở cột công thức mình Show hết công thức cho các bạn dễ hình dung, cột kết quả chính là kết quả hiển thị của công thức tương ứng, còn cột giải thích chính là giải thích tác dụng của công thức.
Các bạn chú ý ở đây, chỗ mình thay thế khoảng trắng bằng dấu gạch, các bạn phải gõ dấu nháy cách ra rồi dấu nháy tiếp nhé như thế này: " " chứ không phải là "" nhé.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm SUBSTITUTE Trong Excel Một trong những hàm thường xuyên được sử dụng trong chuỗi các hàm xử lý văn bản và dữ liệu. Hàm SUBSTITUTE là một hàm rất hay. Hôm nay m...

Bài Mới Nhất: