BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:42:30Z Một trong những hàm quan trọng và hay được sử dụng trong excel đó chính là hàm IS FUNCTIONS , thuộc vào nhóm hàm lấy thông tin. Sau đây ...

Hàm IS FUNCTIONS Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Một trong những hàm quan trọng và hay được sử dụng trong excel đó chính là hàm IS FUNCTIONS, thuộc vào nhóm hàm lấy thông tin. Sau đây mình xin gửi đến các bạn cách sử dụng và ví dụ minh họa cho hàm này.
1. Công Dụng.
- Bao gồm 9 hàm kiểm tra dữ liệu trong Ecxel. Tất cả đều trả về giá trị Logic là True nếu đúng, False nếu sai.

·         ISBLANK: Kiểm tra tham chiếu rỗng.

·         ISERR: Kiểm tra có phải là một lỗi ngoại trừ #N/A.

·         ISERROR: Kiểm tra có phải là một lỗi kể cả #N/A.

·         ISLOGICAL: Kiểm tra một giá trị có phải la kiểu Logic.

·         ISNA: Kiểm tra giá trị có phải lỗi #N/A.

·         ISNONTEXT: Kiểm tra giá trị có phải là dữ liệu không phải là chuỗi.

·         ISNUMBER: Kiểm tra giá trị có phải là kiểu số.

·         ISREF: Kiểm tra giá trị có phải là một tham chiếu.

·         ISTEXT: Kiểm tra dữ liệu có phải là một văn bản.

2. Công Thức.
           
            =ISBLANK(Value)

            =ISERR(Value)

            =ISERROR(Value)

            =ISLOGICAL(Value)

            =ISNA(Value)

            =ISNONTEXT(Value)

            =ISNUMBER(Value)

            =ISREF(Value)

            =ISTEXT(Value)

            * Value: Giá trị cần kiểm tra.

3. Ví Dụ Thực Tế.   


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm IS FUNCTIONS Trong Excel Một trong những hàm quan trọng và hay được sử dụng trong excel đó chính là hàm IS FUNCTIONS , thuộc vào nhóm hàm lấy thông tin. Sau đây ...

Bài Mới Nhất: