BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:26:52Z 1. Công Dụng. - Đếm số ô có dữ liệu (Không phải là ô rỗng) trong vùng tham chiếu.

Hàm COUNTA Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

1. Công Dụng.
- Đếm số ô có dữ liệu (Không phải là ô rỗng) trong vùng tham chiếu.
2. Công Thức.
           
            =COUNTA(Value1,Value2,…)
           
            *  Value1,Value2,… Các thể có 1 đến 30 vùng giá trị muốn đếm.

                * Chú Ý:
- Đếm số ô chưa dữ liệu kiểu số dùng hàm COUNT.
- Đếm ô rỗng dùng hàm COUNTBLANK.

3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm COUNTA Trong Excel 1. Công Dụng. - Đếm số ô có dữ liệu (Không phải là ô rỗng) trong vùng tham chiếu.

Bài Mới Nhất: