BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:45:28Z Nếu bạn thành thạo hàm trong Excel thì khả năng xử lý công việc của bạn cao lên gấp 10 lần so với làm tay thông thường. Nên mình sẽ tích...

Hàm CHOOSE Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Nếu bạn thành thạo hàm trong Excel thì khả năng xử lý công việc của bạn cao lên gấp 10 lần so với làm tay thông thường. Nên mình sẽ tích cực viết các bài viết về cách sử dụng hàm cho các bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn trong việc xử lý dữ liệu trong Excel.

Ở bài hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CHOOSE. Mời các bạn xem sau đây.
1. Công Dụng.
- Trả về một giá trị tại vị trí được chỉ định trong dãy giá trị.
2. Công Thức.
           
            =CHOOSE(Index_Num,Value1,Value2,...)

            * Index_Num: Là vị trí của giá trị cần trả về. Nếu Index_Num là 1 thì hàm trả về giá trị thứ nhất, Index_Num là 2 thì hàm trả về giá trị thứ 2,...
            * Value1, Value2,...: Có thể có từ 1 đế 29 giá trị. Các giá trị này có thể là số, địa chỉ ô, tên vùng tham chiếu, công thức, hàm hoặc chuỗi.
  * Chú Ý:
·         Nếu Index_Num là một số nhỏ hơn 1 và lớn hơn số giá trị có trong công thức, hàm trả về lỗi #VALUE!.
·         Nếu Index_Num là phân số, nó sẽ lấy phần nguyên của số đó.
·         Nếu Index_Num là một mảng giá trị, thì từng giá trị trong bảng đó sẽ được thực hiện với hàm CHOOSE.
·         Danh sách các giá trị có thể là giá trị đơn lẽ hoặc vùng tham chiếu.                 
3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm CHOOSE Trong Excel Nếu bạn thành thạo hàm trong Excel thì khả năng xử lý công việc của bạn cao lên gấp 10 lần so với làm tay thông thường. Nên mình sẽ tích...

Bài Mới Nhất: