BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T01:43:18Z Nhiều khi muốn tách số ra khỏi một chuỗi Text trong Excel, hoặc tách ra từ một dãy số có phân cách bởi dấu phẩy, dấu chấm...Có nhiều ...

Tách Số Ra Khỏi Chuỗi Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Nhiều khi muốn tách số ra khỏi một chuỗi Text trong Excel, hoặc tách ra từ một dãy số có phân cách bởi dấu phẩy, dấu chấm...Có nhiều cách để thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể.


Có một thủ thuật để tách mà không cần dùng các công thức phức tạp hay dùng VBA nếu bạn nào chưa biết nhiều về Excel đó là dùng chức năng Text To Columns như mình giới thiệu ở bài viết này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cách khác đó là sử dụng các hàm của Excel.

1. Tách Từng Số Từ Một Dãy Số Ngăn Cách Bởi Dấu Phẩy.

(Lưu ý: Công thức này mình tham khảo từ thành viên thinhvd ở forum WKT)

- Giả sử bạn có một chuỗi số như sau 1,2,6,11,13 bây giờ bạn muốn tách riêng mỗi số ra một ô excel phục vụ mục đích riêng như hình minh họa


- Đầu tiên sẽ tìm vị trí các dấu phẩy bằng hàm sau:

=IF(IFERROR(FIND(",",$A$3,A2+1),LEN($A$3)+1)=A2,0,IFERROR(FIND(",",$A$3,A2+1),LEN($A$3)+1))

Như ở hình trên vị trí các dấu phẩy trong chuỗi 1,2,6,11... là ở vị trí thứ 2, 4, 6, 9...

- Bây giờ căn cứ vào vị trí các dấu phẩy ta tiến hành tách số bằng hàm sau:

=IF(B2=0,"",VALUE(MID($A$3,A2+1,B2-1-A2)))

Copy công thức qua từng ô tương ứng với vị trí hiển thị của dấu phẩy, như vậy các số sẽ được tách ra theo từng ô tương ứng.

Các bạn có thể vào Link này tải file excel về tham khảo.

2. Tách Số Từ Một Chuỗi Và Lấy Giá Trị Dương.

- Giả sử mình có chuỗ ký tự gồm chữ và số như hình. Bây giờ muốn tách mỗi số ra.


- Nhấn Alt + F11 để mở VBA. Từ cửa sổ VBA chọn Insert/Module- Copy đoạn code bên dưới và dán vào cửa sổ soạn thảo. Và nhấn Save. Nếu bạn chưa bật tính năng Macro lên thì hãy bật nó lên bằng cài đặt trong excel nhé. Nếu chưa biết có thể tìm các bài viết trên Blog này.

Function ExtractNumber(rCell As Range)
Dim lCount As Long
Dim sText As String
Dim lNum As String
sText = rCell
For lCount = Len(sText) To 1 Step -1
If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then
lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum
End If
Next lCount
ExtractNumber = CLng(lNum)
End Function

Như hình


- Quay trở lại file excel và nhập công thức =ExtractNumber(A2). Kết quả sau khi tách.


- Chú ý:

Cách này chỉ áp dụng nếu chuỗi có một dãy số liền nhau, nếu nhiều dãy số thì sẽ lấy dãy số đầu tiên.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tách Số Ra Khỏi Chuỗi Trong Excel Nhiều khi muốn tách số ra khỏi một chuỗi Text trong Excel, hoặc tách ra từ một dãy số có phân cách bởi dấu phẩy, dấu chấm...Có nhiều ...

Bài Mới Nhất: