Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T01:55:06Z Khi làm việc với hàm excel có thể bạn sẽ gặp rất nhiều ký hiệu kiểu A1:A5, $A$1:$B$9...., đó chính là kiểu tham chiếu dữ liệu đến vùn...

Làm Việc Với Vùng Dữ Liệu Trong Excel - Giá Trị Tuyệt Đối, Tương Đối.

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Khi làm việc với hàm excel có thể bạn sẽ gặp rất nhiều ký hiệu kiểu A1:A5, $A$1:$B$9...., đó chính là kiểu tham chiếu dữ liệu đến vùng chọn cụ thể trong excel. Có hai kiểu tham chiếu cơ bản đó là tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hai kiểu tham chiếu này.

1. Tham Chiếu Tương Đối.

- Là kiểu tham chiếu mặc định khi chọn một ô hoặc một vùng dữ liệu trong excel. Và nếu khi bạn thay đổi ô hoặc vùng lựa chọn đó thì giá trị tham chiếu cũng thay đổi theo.

- Giả sử ta có bảng tính như bên dưới.


- Tại ô D3 (Kết Quả) ta nhập vào công thức =C3 nghĩa là giá trị của ô D3 là bằng 5, và nếu kéo hoặc copy giá trị ở ô D3 này xuống các ô tiếp theo là D4, D5...D11 thì ta được các kết quả tương ứng là 6,7,8,9,6,8,7,9 hay công thức của nó tương ứng là =C4, =C5,....,=C11. Nghĩa là các ô sẽ thay đổi giá trị khi ta thay đổi cột, đó chính là tham chiếu tương đối.

2. Tham Chiếu Tuyệt Đối.

- Tham chiếu tuyệt đối là tham chiếu sẽ cố định giá trị tham chiếu theo hàng, cột hoặc cả hàng và cột. Có nghĩa là khi bạn đã cố định giá trị tham chiếu theo hàng, cột hoặc cả hàng và cột thì khi thay đổi vị trí nó vẫn giữ nguyên giá trị tham chiếu đó.

- Dể dễ dàng nhận biết tham chiếu tuyệt đối là trong ô công thức có ký hiệu $. Và phím tắt để tạo ra giá trị tuyệt đối là F4

Có ba loại:

- Tham chiếu tuyệt đối theo hàng.

- Tham chiếu tuyệt đối theo cột.

- Tham chiếu tuyệt đối theo hàng và cột.

2.1. Tham Chiếu Tuyệt Đối Theo Hàng.

- Khi copy công thức sang 1 ô khác thì chỉ có giá trị hàng thay đổi còn giá trị cột được cố định.


- Như ở hình trên ở ô D3 ta nhập =$C3 và cho kết quả là bằng 5. Ký hiệu $ chính là ký hiệu tuyệt đối.
Bây giờ mình copy giá trị ở ô D3 xuống các ô còn lại từ D4 đến D12, và kết quả sẽ thay đổi như hình trên. Giả sử bạn Copy đi đến một ô bất kỳ thì sẽ thay đổi hàng còn cột vẫn là cột C.

2.2. Tham Chiếu Tuyệt Đối Theo Cột.

- Khi copy công thức sang 1 ô khác thì chỉ có giá trị cột thay đổi còn giá trị hàng được cố định.


- Như ở hình trên ở ô D3 ta nhập =C$3 và cho kết quả là bằng 5. Bây giờ mình copy ô D3 xuống các ô còn lại như hình thì kết quả vẫn là bằng 5. Bởi vì ở đây cố định hàng số 3, nên khi copy đi chỗ khác thì cột sẽ thay đổi còn hàng sẽ cố định.

2.3. Tham Chiếu Tuyệt Đối Theo Hàng Và Cột.

- Tham chiếu tuyệt đối theo hàng và cột là tham chiếu sẽ cố định giá trị hàng và cột không thay đổi. Khi đó, nếu ta copy công thức sang 1 ô khác thì cho dù nó có Số hàng và Tên cột khác nó vẫn sẽ cố định hàng cột không thay đổi.


- Như ở hình này thì ta cố định ở ô D5 là giá trị =$C$3. Cho dù copy đi bất cứ đâu thì giá trị vẫn là =C3 và nó không thay đổi.
  • Chú Ý: 
- Sử dụng phím tắt F4 để chuyển đổi giữa các kiểu số tuyệt đối.

- Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Làm Việc Với Vùng Dữ Liệu Trong Excel - Giá Trị Tuyệt Đối, Tương Đối. Khi làm việc với hàm excel có thể bạn sẽ gặp rất nhiều ký hiệu kiểu A1:A5, $A$1:$B$9...., đó chính là kiểu tham chiếu dữ liệu đến vùn...

Bài Mới Nhất: