BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-07T05:56:36Z Mời các bạn xem cách sử dụng và ví dụ về hàm OR trong Excel.

Hàm OR Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mời các bạn xem cách sử dụng và ví dụ về hàm OR trong Excel.
1. Công Dụng.
- Trả về TRUE nếu một trong các điều kiện là TRUE.
- Trả về FALSE nếu tất cả các điều kiện là FALSE.
2. Công Thức.
           
            =OR(Logical_1,Logical_2,…)
           
            * Logical_1,Logical_2: Các điều kiện cần kiểm tra.
* Chú Ý:
- Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.
- Nếu một trong các điều kiện có giá trị không phải là Logic, hàm trả về #VALUE!
3. Ví Dụ Thực Tế.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm OR Trong Excel Mời các bạn xem cách sử dụng và ví dụ về hàm OR trong Excel.

Bài Mới Nhất: