BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T03:45:57Z Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm IF, đây là một hàm sử dụng rất nhiều trong Excel.

Hàm IF Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm IF, đây là một hàm sử dụng rất nhiều trong Excel.
1. Công Dụng.
- Trả về một giá trị nếu điều kiện đúng.
- Trả về một giá trị khác nếu điều kiện là sai.
2. Công Thức.
           
            =IF(Logical_Test,Value_If_True, Value_If_False)
           
            * Logical_Test: Các điều kiện để xét.
            * Value_If_True: Giá trị trả về nếu điều kiện Logical_Test TRUE.
            * Value_If_False: Giá trị trả về nếu điều kiện Logical_Test FALSE.
Chú Ý:
- Có thể có 7 hàm IF được lồng vào nhau.
- Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.   
- Nếu một trong các điều kiện có giá trị không phải là Logic, hàm trả về #VALUE!
3. Ví Dụ Thực Tế.
- VD01:


- VD02:


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm IF Trong Excel Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm IF, đây là một hàm sử dụng rất nhiều trong Excel.

Bài Mới Nhất: