BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T03:48:49Z Mời các bạn xem qua cách sử dụng và ví dụ cụ thể của hàm COUNTIF trong Excel.

Hàm COUNTIF Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mời các bạn xem qua cách sử dụng và ví dụ cụ thể của hàm COUNTIF trong Excel.

1. Công Dụng.
- Dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện Criteria trong phạm vi Range.
2. Công Thức.
           
            =COUNTIF(Range,Criteria)
           
            * Range: Vùng điều kiện muốn đếm, thống kê.
            * CriteriaĐiều kiện muốn lấy kết quả. 
3. Ví Dụ Thực Tế.Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm COUNTIF Trong Excel Mời các bạn xem qua cách sử dụng và ví dụ cụ thể của hàm COUNTIF trong Excel.

Bài Mới Nhất: