Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-22T15:21:06Z Mời các bạn xem bài hướng dẫn về cách sử dụng hàm Count trong excel. Hàm này cũng rất hay được sử dụng trong các báo cáo.

Hàm COUNT Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Mời các bạn xem bài hướng dẫn về cách sử dụng hàm Count trong excel. Hàm này cũng rất hay được sử dụng trong các báo cáo.
 
1. Công Dụng.

- Đếm số ô dữ liệu kiểu số trong vùng tham chiếu.

2. Công Thức.
           
            =COUNT(Value1,Value2,…)
           
            *  Value1,Value2,… Các thể có từ 1 đến 30 vùng giá trị muốn đếm số ô chưa dữ liệu kiểu số.

  * Chú Ý:

- Các tham số có thể là số, ngày tháng, hoặc chuỗi đại diện cho số đều được tính. Giá trị lỗi, hoặc chuỗi không thể chuyển đổi sang số đều được bỏ qua.

- Để đếm cả những ô có giá trị Logic, chuỗi, giá trị lỗi thì dùng hàm COUNTA.

3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm COUNT Trong Excel Mời các bạn xem bài hướng dẫn về cách sử dụng hàm Count trong excel. Hàm này cũng rất hay được sử dụng trong các báo cáo.

Bài Mới Nhất: