BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:00:26Z Cách sử dụng hàm COUNT như thế nào, hàm COUNT có những chức năng gì? Mời các bạn xem ở bài viết bên dưới.

Hàm COUNT Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Cách sử dụng hàm COUNT như thế nào, hàm COUNT có những chức năng gì? Mời các bạn xem ở bài viết bên dưới.
1. Công Dụng.
- Đếm số ô dữ liệu kiểu số trong vùng tham chiếu.
2. Công Thức.
           
            =COUNT(Value1,Value2,…)
           
            *  Value1,Value2,… Các thể có từ 1 đến 30 vùng giá trị muốn đếm số ô chưa dữ liệu kiểu số.
  * Chú Ý:
- Các tham số có thể là số, ngày tháng, hoặc chuỗi đại diện cho số đều được tính. Giá trị lỗi, hoặc chuỗi không thể chuyển đổi sang số đều được bỏ qua.
- Để đếm cả những ô có giá trị Logic, chuỗi, giá trị lỗi thì dùng hàm COUNTA.
3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm COUNT Trong Excel Cách sử dụng hàm COUNT như thế nào, hàm COUNT có những chức năng gì? Mời các bạn xem ở bài viết bên dưới.

Bài Mới Nhất: